Algemene voorwaarden

 

Conobra productions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Conobra productions – Gevestigd te Smederijstraat 13 - 4909 BV - Oosteind - Email: info@conobra.nl

Rabobank Dongen: NL08RABO 0300 169612 - HR.Breda Nr. 61838152 - BTW nr. NL.139977831.B02

1.  DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Conobra productions : de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Conobra productions

en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk

van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een wederpartij worden

gehanteerd, worden door Conobra productions  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. OFFERTE

3.1.  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Conobra productions  heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

3.3  De geldigheidsduur van de offerte is 4 weken na de offertedatum.

3.4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.5.  Alle in de offerte genoemde prijzen zijn excl. btw.

3.6 In de offerte worden twee overlegronden opgenomen.

Overlegronde 1: bepaling van camerastandpunten, geometrie en materialen.

Overlegronde 2: bepaling van materialen en aankleding van de beelden.

4. OPDRACHT

4.1  Een projectovereenkomst is een overeenkomst waarbij Conobra productions  zich tegenover de wederpartij verbindt om computervisualisaties en/of andere producten te maken en/of te leveren.

4.2 Een projectovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van Conobra productions  door een ondertekende schriftelijke projectbevestiging.

4.3 Conobra productions heeft het recht om alles dat bij een projectovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst komen voor rekening van de wederpartij en wordt door Conobra productions slechts uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Conobra productions is geretourneerd.

4.5 In geval van annulering van een projectovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Conobra productions recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Conobra productions volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Conobra productions werkt om tot uitvoering van de projectovereenkomst te komen.

5. HONORARIUM

5.1 Indien partijen geen honorarium zijn overeengekomen, is het door Conobra productions gebruikelijk gehanteerde honorarium van toepassing.

5.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Conobra productions naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen

5.3 Indien aannemelijk is dat Conobra productions hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

5.4 De kosten voor meerwerk bedragen €50,00 per uur, exclusief BTW.

5.5 Voor spoedwerk en de (eventueel) daaruit voortvloeiende extra uren (buiten reguliere kantoortijd) wordt een afwijkend tarief in rekening gebracht.

6. FACTUUR EN BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.2 De wederpartij zal de factuur van Conobra productions op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Conobra productions heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.

6.3 De wederpartij verricht de aan Conobra productions verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Conobra productions heeft verstrekt.

6.4 Indien Conobra productions het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en daardoor de wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Indien de wederpartij verzuimd om zonder geldige opgaaf van reden de factuur binnen de gestelde termijn in 5.1 te betalen en niet reageert op de herinnering zal er een incasso procedure opgezet worden.

6.6 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

6.7 Geen enkel gebruik van het Conobra productions werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Conobra productions nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Conobra productions dan ook.

7. LEVERING

7.1 De wederpartij levert de benodigde tekeningen in de vorm van een EPS of PDF bestandsformaat. De door Conobra productions uit te voeren werkzaamheden zijn gebaseerd op de door de wederpartij

geleverde tekeningen (conform offerte).

7.2 Bij onvolledige en/ of onduidelijke informatie is Conobra productions vrij te interpreteren naar eigen inzicht.

7.3 Bepaling van standpunten, materiaalkeuzen e.d. in nader overleg met de wederpartij.

7.4 Conobra productions levert alle visualisatie producten in RGB formaat.

7.5 Conobra productions levert het werk aan de wederpartij via email.

7.6 Indien nader overeengekomen, worden digitale bestanden met werken geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

7.7 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Conobra productions vastgesteld.

7.8 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8. AUTEURSRECHT

8.1 Het auteursrecht van de visualisatie(s), ontwerpen en andere producten vervaardigd door Conobra productions berustbij Conobra productions.

8.2 De wederpartij krijgt onbeperkt gebruiksrecht op de visualisatie(s), mits Visualisatie: Conobra productions wordt vermeld.

8.3 Het recht voor gebruik van Conobra productions werk door de wederpartij wordt uitsluitend verleend na betaling van de factuur.

8.4 Indien door Conobra productions toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om subgebruiksrecht te verlenen aan derden.

8.6 Conobra productions blijft eigenaar van door haar vervaardigd(e) digitale bestand (en) waaronder de 3D model(len)

9. INBREUK OP AUTEURSRECHT

9.1 Op alle producten van Conobra productions geldt het auteursrecht.

9.2 De naam van Conobra productions dient duidelijk bij een gebruikt Conobra productions werk te worden

vermeld, of met een verwijzing naar het Conobra productions in de publicatie te worden opgenomen.

9.3 De naamsvermelding is: visualisatie: Conobra productions

9.4. Bij publicatie van een Conobra productions product dient de wederpartij onmiddellijk en zonder kosten in rekening te brengen een bewijsexemplaar van de publicatie aan Conobra productions te doen toekomen.

9.5 De visualisaties en andere producten mogen niet worden doorverkocht aan derden.

9.6 Elk gebruik van een visualisatie of ander product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Conobra productions.

9.7 Bij inbreuk komt Conobra productions een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Conobra productions gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten).

10. AFKOOP

10.1 Conobra productions biedt de klant de mogelijkheid de auteursrechten van de visualisatie(s) te kopen.

10.2 Conobra productions biedt de klant de mogelijkheid de vervaardigde 3D geometrie van de visualisatie(s) te kopen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Conobra productions is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er

sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Conobra productions of door hem ingeschakelde

personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

12. KLACHTEN

Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen

na levering schriftelijk aan Conobra productions te worden meegedeeld. Conobra productions heeft het

recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

13. FAILLISSEMENT / SURSEANCE

Zowel Conobra productions als de wederpartij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen

in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de

wederpartij heeft Conobra productions het recht de verstrekte gebruiksrechten te beëindigen, tenzij de

gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.